Algemene voorwaarden Duurzaam Lithoijen B.V.

Op de bedrijfswebsite geplaatst op 1 januari 2021 en geldig vanaf 1 januari 2021


Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

1. Gebruiker: Duurzaam Lithoijen B.V. gevestigd te Lithoijen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81391854.

2. Opdrachtgever: de partij met wie gebruiker een overeenkomst is aangegaan.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden die gebruiker aan opdrachtgever verstrekt. Dit met inbegrip van eventuele aanvullende overeenkomsten. De bepalingen opgenomen in de overeenkomst prevaleren boven de bepalingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden.

4. Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige voorwaarden vernietigd worden, dan doet dat niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen.

5. Algemene voorwaarden van een opdrachtgever zijn slechts dan toepasselijk indien gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk met de toepassing daarvan heeft ingestemd.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van aan gebruiker verstrekte gegevens, waarop gebruiker haar aanbieding baseert.

3. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

4. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, offertes of publicaties binden gebruiker niet.

5. Opdrachtgever dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker.

Artikel 3. Overeenkomst(-en)

1. De overeenkomst komt tot stand nadat het aanbod van gebruiker schriftelijk is geaccepteerd door ondertekende retourzending van de verstrekte offerte. Een akkoord per e-mail wordt tevens als rechtsgeldige opdracht en daarmee tot stand komen van een overeenkomst beschouwd.

2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3. Overeenkomsten worden naar het beste kunnen en met redelijk te verwachten zorgvuldigheid uitgevoerd.

4. Opdrachtgever is, behoudens verplichtingen die de wet op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie die haar door gebruiker ter beschikking is gesteld. Tenzij anders overeengekomen geldt vertrouwelijkheid voor een periode van twee jaar of totdat de informatie via anderen publiek is geworden.

Artikel 4. Contractduur en uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 5. Wijziging van deze overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitoefening noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst als zodanig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvullingen op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker opdrachtgever hierover op voorhand informeren.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege de daardoor ontstane en aannemelijk te maken gederfde kosten en/of verlies aan bezetting. Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Alle door opdrachtgever aan gebruiker verschuldigde betalingen zijn dan onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3. Indien de opzegging van de overeenkomst voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht, welke deze aan gebruiker zal vergoeden.

Artikel 7. Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand brengen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op basis van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. Zowel het honorarium als eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

5. Gebruiker behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden, behoudens andersluidende afspraken, vanaf het moment waarop deze door gebruiker worden ingevoerd.

6. Gebruiker mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen danwel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 8. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. De betalingstermijn is een fatale termijn. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Gebruiker heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling danwel zekerheid voor de betaling van opdrachtgever te verlangen.

3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft de betaling binnen de termijn van 14 dagen te voldoen, dan is opdrachtgever ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in eerste plaats in mindering op kosten, vervolgens in mindering op vervallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom.

Artikel 9. Incassokosten

1. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn (betalings-) verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever incassokosten verschuldigd, als het de nakoming van een betalingsverplichting betreft. De incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde, met een minimum van €250,00.

2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Gebruiker kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend;

b. enige daad of nalatigheid van opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

3. In geen geval is gebruiker aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat opdrachtgever het door gebruiker (op)geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

4. Noch gebruiker zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens opdrachtgever aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade.

5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan.

6. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van gebruiker gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 5.000,00, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens gebruiker vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens gebruiker kan aanwenden.

Artikel 11. Vrijwaringen

1. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien:

a. gebruiker bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties;

b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoe(t)(n) aan de daaraan door de wet gestelde eisen;

c. na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

2. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.

3. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan opdrachtgever wordt verleend, ingeval opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids-)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

4. Indien opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan, is de gebruiker gerechtigd de werkzaamheden voor opdrachtgever direct op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.

Artikel 13. Overmacht
1. Bij overmacht aan de zijde van één der partijen heeft gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van gebruiker.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van gebruiker zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van gebruiker en/of van opdrachtgever of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet opdrachtgever in ieder geval zijn verplichtingen jegens gebruiker tot aan dat moment nakomen.

Artikel 14. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadigingen van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk geleverd is en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15. Teruggave van terbeschikkinggestelde zaken

1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat en vrij van gebreken volledig te retourneren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke redenen dan ook, na een daartoe strekkende aanmaning te hebben ontvangen alsnog in gebreke blijft met het in het vorige lid genoemde, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16. Onderzoeksplicht en reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos geworden is. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen al het intellectueel eigendom, zoals, (doch niet uitsluitend beperkt tot) ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen met gebruiker is nagekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch deze op enige andere wijze te bezwaren.

3. Voor het geval dat gebruiker zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 18. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst met elkaar hebben uitgewisseld. Dit geldt ook voor vertrouwelijke informatie uit andere bronnen verkregen. Die informatie geldt als vertrouwelijk als dit aan de andere partij is medegedeeld of dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 19. Intellectuele eigendom

1. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

2. Gebruiker behoudt het recht om de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van gebruiker, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Artikel 21. Materiaallevering en installatiewerkzaamheden

1. Geleverde materialen worden in beginsel door opdrachtgever zelf geïnstalleerd, tenzij opdrachtgever met gebruiker is overeengekomen dat gebruiker de materialen zal (laten) installeren.

2. Opdrachtgever is jegens gebruiker verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van het geleverde. Opdrachtgever is voorts gehouden al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs van belang is voor de goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst.

3. Gebruiker verplicht zich ertoe de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit te zullen voeren. Gebruiker heeft het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.

4. Gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door opdrachtgever of in opdracht van opdrachtgever door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

5. Opdrachtgever verleent in het voorkomende geval het personeel van gebruiker of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar geïnstalleerd dient te worden.

6. Opdrachtgever staat er voor in dat op de plaats van installatie geen asbest aanwezig is.

7. Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in de in deze algemene voorwaarden gestelde voorwaarden niet voldaan is, komen voor rekening van opdrachtgever.

8. Opdrachtgever draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan en/of waarop de installatiewerkzaamheden verricht worden.

Artikel 22. Garanties op geleverde materialen en installatiewerkzaamheden

1. Bij normaal gebruik wordt de goede werking van de geleverde materialen op verschillende manieren gewaarborgd:

a. Gebruiker biedt een garantie op de door gebruiker uitgevoerde installatiewerkzaamheden voor de periode zoals genoemd in de overeenkomst. Hieronder valt een kosteloze storingsservice voor eventuele gebreken en/of storingen aan de geleverde materialen voor zover deze het gevolg zijn van foutief uitgevoerde installatiewerkzaamheden. Gebruiker behoudt zich in dit geval het recht voor te beslissen over de noodzaak van een eventueel storingsbezoek.

b. Daarnaast beschikt een aantal van de aangeboden producten over een fabrieksgarantie in de vorm van een productgarantie en/of een vermogensgarantie. Hierbij gaat het uitdrukkelijk om een door de fabrikant en/of leverancier afgegeven garantie. Gebruiker neemt deze garantieverplichting niet over in het geval dat de fabrikant en/of leverancier niet aan haar garantieverplichtingen voldoet en/of kan voldoen, waaronder maar niet uitsluitend faillissement van de fabrikant en/of leverancier. Eventuele transport-, voorrijd-, installatie-, herstel-, en portokosten ten behoeve van vervanging van een product onder productgarantie en/of vermogensgarantie worden door gebruiker aan opdrachtgever in rekening gebracht, voor zover fabrikant en/of leverancier deze niet (deels) vergoedt.

2. Eventuele specifieke garantievoorwaarden kunnen in de overeenkomst opgenomen worden.

3. Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee weken na openbaring van het gebrek schriftelijk worden gemeld aan gebruiker, bij gebreke waarvan iedere aanspraak op garantie jegens gebruiker vervalt.

4. In afwijking van lid 3 van dit artikel geldt een termijn van 2 maanden als opdrachtgever een particulier is.

5. Opdrachtgever moet gebruiker in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te (laten) herstellen. Gebruiker zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn óf het gebrek herstellen óf kiezen voor vervanging. Indien het betreffende product niet meer leverbaar is is gebruiker gerechtigd het gebrek met een vergelijkbaar product – ter beoordeling van gebruiker – te herstellen. Opdrachtgever heeft in geen geval recht op restitutie van het factuurbedrag.

6. Zolang opdrachtgever niet aan alle op hem rustende financiële verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst heeft voldaan kan hij geen aanspraak maken op garantie.

7. Opdrachtgever verliest zijn aanspraak op garantie jegens gebruiker en is aansprakelijk voor alle schade- en vrijwaart gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a. de schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van gebruiker strijdig gebruik van de installatie of een onderdeel daarvan door opdrachtgever;
b. de schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens opdrachtgever aan gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;
c. de schade is ontstaan door eigenschappen van de ondergrond van de locatie of de locatie zelf waar de installatie of een onderdeel daarvan is geplaatst;
d. de schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens opdrachtgever aan gebruiker;
e. de schade is ontstaan doordat opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van opdrachtgever reparaties of andere werkzaamheden aan de installatie of een onderdeel daarvan heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker;
f. de schade is ontstaan door uitgevoerde noodreparaties.

8. Aan een in de offerte en/of overeenkomst vermelde energieopbrengst zijn geen rechten te ontlenen. Het gaat hier om een indicatie van de opbrengst die in werkelijkheid afhankelijk is van vele factoren waaronder meteorologische condities, (progressieve) beschaduwing en degradatie. Een vermoeden van niet goed functioneren van de Installatie door een als laag beschouwde opbrengst kan wel reden zijn tot een controle van de installatie, hetzij ter plekke, hetzij online op afstand. Gebruiker behoudt zich in dit geval het recht voor te beslissen over de noodzaak van een eventuele controle.